Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
16.03.2021

Zaproszenie do składania ofert

Sąd Rejonowy w Żaganiu, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wywozu odpadów komunalnych stałych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu 

Żagań, dnia 16 marca 2021 r.  

OA – 7-240-1/2021

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

nazwa:                                                 Sąd Rejonowy w Żaganiu

adres:                                                  Ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

fax:                                                      68 367 11 02

strona internetowa:                               www.zagan.sr.gov.pl

godziny urzędowania:                           poniedziałek od godz. 7:00 do 18:00

wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

 

Zaproszenie do składania ofert

 

do przedmiotowego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. 2019 poz. 2019).

Sąd Rejonowy w Żaganiu, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wywozu odpadów komunalnych stałych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu w następującym zakresie:

- usługa wywozu odpadów komunalnych zmieszanych niesegregowanych stałych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych powinna być przeprowadzana w ustalonym rytmie - 1 raz w tygodniu według stawki wskazanej w ofercie, z nieruchomości przy:

  - ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań, pojemnik o poj. 1100 l

  - ul. Szprotawska 1, 68-100 Żagań, pojemnik o poj. 240 l

- usługa wywozu odpadów biodegradowalnych (liście, skoszona trawa, itp.) powinna odbywać się na na zgłoszenie telefoniczne – według stawki wskazanej w ofercie.

  1. Termin realizacji umowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.
  2. Przy wyborze propozycji cenowej zamawiający będzie się kierował kryterium Cena – 100 %.
  3. Sposób przygotowania oferty.

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

- kopertę należy zaadresować na Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

- umieścić nazwę i adres wykonawcy i napis: „Oferta – Usługa wywozu odpadów komunalnych”

- ceny podane w formularzu Oferty – załącznik nr 1 mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

- cena ma obejmować całość zamówienia łącznie z kosztami dojazdu i wszystkimi materiałami do jego realizacji,

- cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:

-  formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z projektem umowy Wykonawcy

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)

  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- propozycję cenową należy (załącznik nr 1) złożyć w terminie do 24 marca 2021 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań w pokoju nr 8 (główny budynek),

- propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy – nie otwarta,

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Radkiewicz,

tel. 68 - 367 11 01/02 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

 

« powrót