Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 19/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   19/2016

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia dnia 31 października 2016 r. dniem wolnym od pracy

 

 

Na podstawie  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 roku, poz.2316)  zarządzam,  co następuje:

                                                                              § 1

Dzień 31 października 2016 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 22 października 2016 roku (sobota).

                                                                              § 2

W dniu 22 października 2016 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

                                                                              § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 Prezes

Sądu Rejonowego w Żaganiu

Andżelika Suwalska