Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 19/2020

Zarządzenie Nr 19/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2

 

 

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z art. 15 zzs ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)

 

zarządzam:

§ 1

Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu w okresie od
18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r., za wyjątkiem posiedzeń w przedmiocie rozpoznawania spraw pilnych, wymagających bezzwłocznego rozpoznania.

 

§ 2

Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy nie obejmuje spraw pilnych, o jakich mowa
w art. 14a ust. 4) – 6) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

§ 3

Niezwłoczne powiadomienie o odwołaniu posiedzeń uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz wszystkich osób, które miały wziąć w nich udział, o ich odwołaniu, przy czym powiadomienia dokonać każdym z dostępnych środków komunikowania się (e-mail, telefon, faks, inne).

 

§ 4

Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do nadzorowania wykonania niniejszego zarządzenia, w tym oceny, które ze spraw opisanych w § 1 wymagają pilnego rozpoznania.

 

§ 5

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy