Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 10/2016

               

           Żagań, dnia 1 marca 2016 roku

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 PREZESA

SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznej

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

 

Na podstawie art.22 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.133) w związku z §34 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2316) i w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku, poz.782 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§1

Zarządzenie określa warunki i tryb postępowania z wnioskami                           o udostępnienie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.

 

§2

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Żaganiu realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

§3

Informacja publiczna jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Sądu albo w odpowiedzi na wniosek.

 

§4

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszenia wniosku ustnego lub telefonicznego informacja jest udzielana niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe – wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego lub w formie elektronicznej bądź przyjmujący wniosek wypełnia formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§5

W przypadku, gdy Sąd Rejonowy w Żaganiu nie posiada informacji objętej wnioskiem lub wniosek nie dotyczy informacji publicznej, albo dotyczy informacji, której udostępnienie odbywa się w innym trybie, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

 

§6

Koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, w tym obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz przygotowywanie projektów decyzji określonych w ustawie, a także podejmowanie czynności w postępowaniach odwoławczych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej, należy do Kierownika Oddziału Administracyjnego.

 

§7

1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek należy do Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu, który jest również zobowiązany do wydawania decyzji i postanowień w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku, poz.782 ze zm.).

2. W okresie nieobecności Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu uprawniony do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 1 jest Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żaganiu na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w §34 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2316).

3. Obsługa techniczna Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej należy do Oddziału Administracyjnego.

 

§8

Do zadań Kierownika Oddziału Administracyjnego w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek należy w szczególności:

1)   prowadzenie ewidencji wniosków (w formie pisemnej lub elektronicznej) o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Sądu Rejonowego w Żaganiu,

2)   nadzór nad terminowym załatwianiem wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

3)   przekazywanie wniosków pisemnych lub w formie elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z właściwością rzeczową, do poszczególnych komórek organizacyjnych (wydziałów, oddziałów, zespołów) w celu przygotowania danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek.

 

§9

Do zadań komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Żaganiu w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek należy:

1)   udzielanie wnioskodawcy odpowiedzi na wniosek (zgłoszony ustnie lub telefonicznie) w zakresie swojej właściwości rzeczowej,

2)   przygotowanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazywanie ich Kierownikowi Oddziału Administracyjnego w zakreślonym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania,

3)   w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie, o którym mowa w art.13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.2058 ze zm.), powiadamianie o tym Kierownika Oddziału Administracyjnego, z jednoczesnym podaniem przyczyny opóźnienia i określeniem terminu udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia odpowiedzi na wniosek.

 

§10

W przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy udostępnienia informacji pozostającej w zakresie właściwości rzeczowej więcej niż jednej komórki organizacyjnej Sądu Rejonowego w Żaganiu, Kierownik Oddziału Administracyjnego, w imieniu Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu, zwraca się do tych komórek o udzielenie informacji, a następnie w oparciu o uzyskane informacje sporządza projekt odpowiedzi.

 

§11

1.Ustala się pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku zamieszcza się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu. Nie złożenie wniosku na ustalonym wzorze nie zwalnia Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z obowiązku jego rozpatrzenia.

2.Jeżeli wnioskodawca nie wskazał we wniosku sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, odpowiedzi udziela się w sposób i w formie, na których wybór pozwala zakres danych wnioskodawcy dostępnych we wniosku, przy czym w pierwszej kolejności wybiera się sposób i formę powodujące jak najmniejsze koszty i najkrótszy czas doręczenia odpowiedzi wnioskodawcy.  

 

 

§12

Opłatę za udostępnienie informacji publicznej pobiera się w przypadkach określonych w art.15 ust.1 ustawy.

 

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:

  1. Wniosek.pdf [204.78 KB]