Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
09.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie na usługi społeczne dot. Ochrona obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 
27.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

OAD- 72-240-6/2019

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
27.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

OAD – 70-240-5/2019

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach  Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
24.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sąd Rejonowy w Żaganiu na podstawie artykułu 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r.

 
13.08.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OAD-39-240-3/2019

 

OAD-39-240-3/2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający Sąd Rejonowy
w Żaganiu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

 „Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP
w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.”

 zostało unieważnione.

 Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 9 sierpnia 2019 r. do
godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, prowadzone postępowaniu zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 
23.07.2019

OAD-39-240-3/2019

 

Przetarg nieograniczony na remont i wymianę sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

 Ogłoszenie nr 577101-N-2019 z dnia 2019-07-23 r.

 Sąd Rejonowy w Żaganiu: Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane