Rodzina 500+

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Skupień e-mail: iod@zagan.sr.gov.pl

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Danych Osobowych - RODO).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez  e-mail we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz  z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu jest Magdalena Skupień.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem:

adresu mailowego: iod@zagan.sr.gov.pl

lub korespondencyjnie na adres: Sąd Rejonowy w Żaganiu ul. Szprotawska 3, 66-100 Żagań

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub w dedykowanych zakładkach lub poniżej.

Informacja administratora

dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w postępowaniach sądowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 175dc §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52 ze zm.), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1); dalej RODO oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.  z 2019 r. poz. 125); informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań.

Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatycznej) są: Sąd Rejonowy w Żaganiu (ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu (ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań) oraz Minister Sprawiedliwości, w ramach realizowanych zadań (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Żaganiu jest możliwy pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań lub pod adresem e-mail iod@zagan.sr.gov.pl

Dane osobowe stron i uczestników postępowań sądowych przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej przez Sąd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO  lub art. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych lub inny Administrator.

Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://zielona-gora.so.gov.pl/) w przypadku, gdy Państwa zdaniem Sąd narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

UZUPEŁNIONA INFORMACJA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sąd Rejonowy w Żaganiu z siedzibą w Żaganiu, ul. Szprotawska 3 informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 25 maja 2020r. nr 21/20 dodatkowo przetwarza dane osobowe w postaci wyniku dokonywanego pomiaru temperatury ciała przed wejściem na teren budynku.

a)       administratorem w/w danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Żaganiu z siedzibą w Żaganiu, ul. Szprotawska 3;

b)      dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, ponieważ jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi spowodowanymi COVID-19;

c)       dane przetwarzanie są w trakcie pomiaru i nie są przechowywane, chyba, że wynik pomiaru temperatury ciała wskazuje na podwyższoną temperaturę. W takim przypadku przechowywane są w formie informacji w aktach sprawy lub zgodnie z obowiązującym JRWA i mogą być przekazywane do podmiotów i organów uprawnionych takich jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;

d)      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e)      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych;

f)        w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

g)       podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;

h)      dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

i)        osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD:  tel. 68-478-49-33, adres e-mail iod@zagan.sr.gov.pl.

Pozostałe informacje dostępne poniżej.