Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 7/2017

Prezes Sądu Rejonowego                          Żagań, dnia 11 kwietnia 2017 roku

w Żaganiu

 

 

 

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

NR 7/2017

zmieniające zarządzenie nr 3/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy        w roku 2017

 

zmieniam zarządzenie nr 3/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w ten sposób, że §1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

§1

 

Ustalam dzień 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 13 maja 2017 roku (sobota).

§2

W dniu 13 maja 2017 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego      w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.