Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 21/2020

Zarządzenie Nr 21/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2

 

Działając na podstawie art. 21 § 1 pkt 1) w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 365), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.878)

zarządzam , co następuje:

§ 1

 1. W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, zakazuje się wstępu do budynku sądu innych osób niż wzywane do udziału w posiedzeniu, osób towarzyszących wezwanym w charakterze opiekuna lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach w charakterze publiczności.
 2. Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak też aplikantów.
 3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów każdorazowo będą przekazywali pracownikom ochrony listę osób, mogących uczestniczyć w danej rozprawie.
 4. Przy wejściu do budynku sądu, strony, uczestnicy, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli oraz inne osoby wezwane lub przebywające w sądzie w innym charakterze, powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz zasłonić usta i nos. Osoby, które nie wykonają powyższych czynności, nie zostaną wpuszczone do budynku sądu, chyba że odstąpienie od wykonania tych czynności wynika z zaleceń medycznych.
 5. Osoby wchodzące do budynku sądu, powinny okazać zawiadomienie/wezwanie ewentualnie również/lub legitymację służbową (pełnomocnicy, prokuratorzy), ewentualnie pismo, z którego będzie wynikała konieczność przebywania w budynku sądu.
 6. Osobom wchodzącym do budynku sądu, będzie wykonywany pomiar temperatury ciała. Pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę, daję podstawę do odmowy wpuszczenia do budynku sądu.
 7. Wejście do budynku sądu jest możliwe nie wcześniej niż na 15 minut przed zaplanowaną godziną posiedzenia lub godziną, na którą zostało wystawione wezwanie.

 

§ 2

 1. W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, świadków i biegłych należy wzywać na wyznaczone godziny przesłuchania po jednej osobie, a w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zarządzenia konfrontacji) po co najwyżej dwie osoby. Należy planować czas związany z przesłuchaniem osób wezwanych tak, aby nie doprowadzać do sytuacji, że przed salą rozpraw będzie oczekiwać na przesłuchanie kilka osób.
 2. W sytuacji, gdyby wezwanie strony, świadka lub biegłego stwarzało zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy rozważyć możliwość odebrania zeznań na piśmie.
 3. W sytuacji, gdy możliwości techniczne stron i świadków na to pozwalają, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia przesłuchania z zastosowaniem trybu wideokonferencji.

§ 3

 1. Przed wejściem na salę rozpraw w związku z przeprowadzeniem posiedzenia, sędziowie i protokolanci powinni każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, a także założyć rękawiczki jednorazowe i zasłonić usta i nos. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane przez cały okres trwania posiedzeń jawnych.
 2. W sytuacji, gdy sala rozpraw jest wyposażona w zasłonę oddzielającą miejsca zajmowane przez sąd i protokolanta od uczestników posiedzenia, sędziowie i protokolanci mogą korzystać zamiast lub obok maseczki z przyłbic ochronnych.
 3. Dla polepszenia warunków bezpieczeństwa, protokolant powinien zajmować miejsce za stołem sędziowskim, przy zachowaniu co najmniej 1,5 m odstępu od sędziego.

§ 4

 1. W celu poprawy warunków bezpieczeństwa, w okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, należy odstąpić od nagrywania rozpraw w systemie Recourt, z uwagi na brak możliwości każdorazowej dezynfekcji mikrofonów.
 2. W trakcie przeprowadzania posiedzeń jawnych, w godzinach 11.00 – 12.00 należy zarządzić przerwę na wietrzenie sali rozpraw. W razie zakończenia rozprawy przez upływem zaplanowanego czasu, należy każdorazowo wietrzyć sale rozpraw także pomiędzy rozprawami.
 3. Składanie korespondencji do akt w trakcie posiedzenia jawnego nie jest dopuszczalne, za wyjątkiem sytuacji, gdy przemawia za tym rodzaj wniosku zawartego w piśmie.

§ 5

 1. Akta spraw podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym
  i ustaleniu daty ich udostepnienia z pracownikiem danego Wydziału.
 2. Akta będą udostępnione w sali rozpraw numer 5 w obecności pracownika sądu.

§ 6

W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, skargi należy wnosić wyłącznie na piśmie, drogą elektroniczną, ewentualnie także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

 

 

§ 7

 1. Biuro Obsługi Interesantów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.45.
 2. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze do 1 interesanta.
 3. Biuro Obsługi Interesantów wydaje odpisy dokumentów ze wszystkich Wydziałów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych. W razie braku możliwości wdania odpisu dokumentu w oparciu o sądowy system teleinformatyczny, Biuro Obsługi Interesantów zgłasza zapotrzebowanie do Wydziału i wydaje odpis dokumentu po jego przygotowaniu i przekazaniu przez Wydział.

§ 8

 1. Biuro podawcze sądu przyjmuje pisma w godzinach od 7.00 do 15.00. Korespondencja wpływająca do sądu podlega dezynfekcji i obowiązkowej kwarantannie na okres 24 godzin, za wyjątkiem pism, co do których istnieje konieczność niezwłocznego przekazania do danej jednostki organizacyjnej sądu.
 2. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze do 1 interesanta.
 3. Przy bramie wejściowej do sądu instaluje się skrzynkę podawczą, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku sądu, czy jej wysyłania. Korespondencję ze skrzynki podawczej odbierają codziennie pracownicy Biura podawczego sądu.

§ 9

 1. Kasa sądu jest czynna w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
 2. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w kasie do 1 interesanta.

§ 10

 1. Wydział V Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.
 2. W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego,
  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i IV Wydziału Pracy. Czynności te realizowane są przez Biuro Obsługi Interesantów. Bezpośredni kontakt z Wydziałami jest możliwy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W poniedziałki, w godzinach od 15.00 do 18.00, w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów pełnią jednoosobowo dyżur pracownicy, według harmonogramu sporządzonego przez Dyrektora Sądu.

 

§ 11

 1. W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania należy ograniczyć kontakty między pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych sądu do minimum. Podstawową formą kontaktu jest poczta elektroniczna oraz telefon.
 2. Jeśli kontakt osobisty między pracownikami komórek organizacyjnych jest niezbędny, należy zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 2 m oraz zasłonić usta i nos.
 3. Nie należy używać klimatyzacji oraz suszarek nadmuchowych do rąk.

 

§ 12

Z dniem 25 maja 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

 

§ 13

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.