Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 9/2020

Zarządzenie Nr 9/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu do spraw pilnych
w okresie od 13 do 31 marca 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1.      Ustala się we wszystkie dni tygodnia godziny urzędowania Sądu Rejonowego
w Żaganiu w godzinach 7.00 – 15.00.

 

§ 2

2.      Ogranicza się od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. pracę Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Kasy, Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych:

a)      do składania wniosków i pism procesowych głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych, z wyłączeniem możliwości bezpośredniego składania wniosków i pism w siedzibie Sądu;

b)      do obsługi interesantów wyłącznie w drodze telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

c)      do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy;

d)      do wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, zaś w wyjątkowych i niecierpiących zwłoki przypadkach także
w budynku Sądu, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału;

e)      do udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej;

f)       do udostępniania osobom uprawnionym – po uprzednim telefonicznym albo drogą elektroniczną uzgodnieniu z kierownikiem właściwego sekretariatu terminu
i godziny – wyłącznie akt spraw, w których w okresie od 17 do 31 marca 2020 r. będzie przeprowadzone posiedzenie jawne oraz w których w okresie od 17 marca do 3 kwietnia 2020 r. upływa termin na wniesienie środka odwoławczego;

 

  1. Ogranicza się w okresie od 17 do 31 marca 2020 r. obecność interesantów w Sądzie jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych w zakresie posiedzeń, które odbywają się danego dnia, według listy sprawdzanej przez pracowników Służby Ochrony przy wejściu do budynków Sądu.

§ 3

Uchyla się zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

 § 4

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 17 marca 2020 r. i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy