Rodzina 500+

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANE PRZEZ PREZESA 

Prezes Sądu Rejonowego zgodnie z treścią art. 22 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, określanej dalej skrótem „u.s.p.”, a także na podstawie art. 37 i nast. u.s.p. kieruje Sądem i pełni czynności z zakresu administracji sądowej, a w związku z tym sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej.

W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które jednak nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły Sąd (art. 9b u.s.p.). Takie skargi i wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy art. 41a-41d u.s.p. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

1. Skarga/ wniosek może być złożona w następującej formie:

  • na piśmie – wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożona w godzinach urzędowania Sądu
  1. w biurze podawczym Sądu
  2. w Oddziale Administracyjnym (pok. 9),

W piśmie należy wskazać imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdzi jej przyjęcie

  • drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej administracja@zagan.sr.gov.pl. Skarga lub wniosek powinny zawierać te same elementy, jak w przypadku skargi wnoszonej na piśmie,
  • w formie ustnej do protokołu – skargę lub wniosek można złożyć ustnie (w godzinach urzędowania Sądu) w Oddziale Administracyjnym (pok. 9).

W protokole zamieszczona zostanie data wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwa)
i adres skarżącego/ wnioskodawcy, zwięzła treść skargi/wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego/wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę/ wniosek. Na żądanie skarżącego/ wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę/ wniosek potwierdzi jej przyjęcie.

2. Skargi/ wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego (imienia i nazwiska lub nazwy  w odniesieniu do przedsiębiorstw) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

3. Skargi/wnioski zawierające treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę

4. Jeśli na podstawie treści skargi/ wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania

5. Jeśli rozpatrzenie skargi/ wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi/ wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia. W tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie.

6. Jeżeli skarga/ wniosek dotyczy działalności administracyjnej Sądu, Prezes Sądu, uznając skargę/wniosek za uzasadnione, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu.

7. Skargę/ wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. O sposobie załatwienia skargi/ wniosku skarżący/ wnioskodawca jest zawiadamiany.

Dyżury Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu: po wcześniejszym zapowiedzeniu wizyty i przedstawieniu przedmiotu sprawy – zapisy interesantów na dyżur pod nr tel. 68 367 11 01 lub 02.