Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 27/2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Biura Obsługi Interesantów

 

Na podstawie §25 ust.1 w związku z §28 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1141 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

w regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego w Żaganiu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Żaganiu Biura Obsługi Interesantów oraz wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów, wprowadza się zmiany w §1 pkt 3 regulaminu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się zapis:

3. Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w godzinach urzędowania Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przerwa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 12:15

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zmiany w Regulaminie Biura Obsługi Interesantów, o których mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości w Biurze Obsługi Interesantów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Sądu Rejonowego w Żaganiu.