Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 6/2017

                                              

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   6/2017

                                    Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 05 kwietnia 2017 roku

                           w sprawie ustanowienia dnia 16 czerwca  2017 roku dniem wolnym od pracy

               

 

Na podstawie  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

                                                                              § 1

Dzień 16 czerwca 2017 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego   w Żaganiu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota).

                                                                              § 2

W dniu 3 czerwca 2017 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

                                                                              § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.