Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 5/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 5/2016

Prezesa Sądu Rejonowego  w Żaganiu
z dnia 8 lutego 2016 roku

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Żaganiu  Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego  w Żaganiu, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 marca 2016 roku.

 

§2

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Żaganiu ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Żaganiu.

 

§3

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.poznan .sa.gov.pl

 

§4

  1. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Żaganiu szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu

Rejonowego w Żaganiu, który stanowi załącznik do Zarządzenia.

  1. Regulamin podlega publikacji na stronie Portalu Informacyjnego.

 

§ 5

  1. Za prawidłową weryfikację danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości i aktywację konta użytkownika odpowiadają kierownicy sekretariatów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy.
  2. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz  IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu oraz kierownicy sekretariatów tych wydziałów czuwają nad poprawnością umieszczania danych w Portalu Informacyjnym.

 

§6

Zobowiązuje się kierownika Oddziału Administracyjnego do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Żaganiu w zakresie nadanego dostępu.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2016 roku i podlega publikacji na Portalu wewnętrznym Sądu Rejonowego w Żaganiu.