Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 7/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 7/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Żaganiu

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Żaganiu Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Żaganiu - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 

 1. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1)      spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2)      postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3)      ochrony dóbr osobistych; 

4)      ubezwłasnowolnienia;

5)      postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

6)      sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

7)      postępowania w sprawach nieletnich;

8)      postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

9)      przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

10)  przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

11)  przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

12)  przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

13)  przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego  w art. 209 Kodeksu karnego; 

14)  spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku,  gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

15)  przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

16)  postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

17)  lustracji;

18)  zastosowania prawa łaski;

19)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

20)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473   ze zm.);

21)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

22)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

23)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

24)   postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

25)  spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

26)  orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

 1. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji  w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w      ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany  w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

 

 1. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
  w Sądzie Rejonowym w Żaganiu nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2  do Zarządzenia.

 

 1. Proces publikacji składa się z następujących etapów:

1)    importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;

2)      automatycznej anonimizacji;

3)      weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4)      uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5)      zatwierdzania publikacji orzeczenia.

 1. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

§ 2

 1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu, na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Żaganiu wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
 2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

1)      sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

2)      wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

3)      przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

4)      niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: administracja@zagan.sr.gov.pl;

5)      prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 3

 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych  w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

 1. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
  z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

 

 1. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Żaganiu na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

 

 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Żaganiu dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

 

 1. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu
  Wydziału.

 

§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany  w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 

§ 6

 1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym
  i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

1)        PSR Andżelika Suwalska,

2)        Kierownik Oddziału Administracyjno – Finansowego Ludmiła Turkiewicz,

3)        Hugo Łydka.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

 

 

K A R T A     K W A L I F I K A C Y J N A     O R Z E C Z E N I A

 

 

    
 1. Sygnatura        akt: ………………………………………………………..…
    
 1. Wyrok        / postanowienie z dnia ……………………………………………..……………………………

 

    
 1. Hasło        tematyczne orzeczenia: ….………………………………..…………………………………......

         (z listy haseł tematycznych   opublikowanej na portalu orzeczeń)

    
 1. Podstawa        prawna orzeczenia: …………………………………………………………………………...

 

    
 1. Nie        publikować w „Portalu Orzeczeń”:              ☐

 

    
 1. Istotność        orzeczenia:

……………………………………………………………………………

(w skali od   0 do 5)

 1.   Teza orzeczenia ():   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

 

 

   Sędzia sprawozdawca / Przewodniczący Wydziału

…………………………………………………………

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu    z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

 

 

WZÓR  PIECZĘCI  ORZECZENIA

 

 

        Publikacja         ☐ tak      ☐ nie

 

Hasło tematyczne orzeczenia:   ….………………………………..…………………………..

(z listy haseł tematycznych   opublikowanej na portalu orzeczeń)

 

Podstawa prawna orzeczenia: ...…………………………………………………………......

 

Istotność orzeczenia:

………………………………………………………………….

 (w skali od 0 do 5)

 

Podpis sędziego   sprawozdawcy/Przewodniczącego Wydziału……………………………...