Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 8/2016

Prezes Sądu Rejonowego                              Żagań, dnia 24 lutego 2016 roku

w Żaganiu

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

 

Na podstawie art.149a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 331), ogłaszam konkurs na stanowisko referendarza sądowego    w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

1)   Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy w Żaganiu

ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

 

2)   Oznaczenie konkursu: OAF-59-110/1/2016

 

3)   Aktualna liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 etat – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

4)   Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 4 kwietnia 2016 roku, godz. 9.00, sala nr 7, piętro I w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3.

 

Zgodnie z treścią §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331) konkurs na stanowisko referendarza sądowego jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

a)    testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego;

b)   dwóch kazusów, których rozwiązania polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

5)   Wymagane dokumenty:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,

- życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

- oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgodnie, z treścią art.149§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.133 z późn. zm.), na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

a)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b)   jest nieskazitelnego charakteru;

c)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

d)   ukończył 24 lata;

e)    zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

6) Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu: kompletne dokumenty należy złożyć do dnia 18 marca 2016 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, piętro I, pokój nr 9, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres: Sąd Rejonowy w Żaganiu

               ul. Szprotawska 3

               68-100 Żagań

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 

7)   Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom formalnym określonym w art.149§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.133 z późn. zm.), prezes sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń sądu oraz na stronie internetowej BIP nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

068 3671101

 

 

Ogłoszenie zostaje zamieszczone:

- BIP Sądu Rejonowego w Żaganiu

- tablica ogłoszeń Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.2135) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji i będą podane do wiadomości publicznej zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331), a także przekazane Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na podstawie §13 rozporządzenia, a wobec osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – w celu realizacji art.150§2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.133).
  3. Kandydatom nadsyłającym zgłoszenie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz na ich poprawianie.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz.1502 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331).
  5. Zgłoszenia kandydatów nie zakwalifikowanych do udziału w konkursie lub jego dalszych etapów oraz których aplikacje zostały przesłane po terminie, należy odebrać w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68 – 100 Żagań, I piętro, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone kandydatom.