Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 6/2020

Zarządzenie Nr 6/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z treścią ustawy z dnia                                      2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Wstrzymuje się osobiste przyjęcia interesantów bezpośrednich przez osoby funkcyjne Sądu Rejonowego w Żaganiu (Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu, Dyrektor Sądu, Przewodniczący Wydziałów, Kierownicy Sekretariatów, Kierownicy Oddziałów, Kierownicy I, II ZKSS) począwszy od 13 marca 2020 r. do odwołania.

 

2. Ustala się, że począwszy od 13 marca 2020 r. do odwołania, Biuro Podawcze, Kasa, Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych, będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00. Wszelkie dopuszczalne informacje będą udzielane telefoniczne bądź drogą elektroniczną w godzinach urzędowania Sądu.

 

3. Dopuszcza się wejście do budynku Sądu osób z zewnątrz wyłącznie do pomieszczeń Biura Podawczego, Kasy, Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych, Zespołów Kuratorów Służby Sądowej oraz na sale rozpraw.

 

4. Dostęp do akt osobom uprawnionym nastąpi po uprzednim telefonicznym albo drogą elektroniczną uzgodnieniu z kierownikiem właściwego sekretariatu terminu i godziny. Akta będą udostępniane na sali rozpraw nr 1 w obecności pracownika Sądu.

 

 

5. Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony do kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku na sale rozpraw bądź do pomieszczeń wymienionych w ust.3. Możliwość wejścia istnieje wyłącznie po okazaniu wezwania (zawiadomienia) na rozprawę lub po telefonicznym potwierdzeniu stawiennictwa przez właściwy sekretariat. 

 

6. W okresie od 13 marca 2020 r. do odwołania skargi i wnioski przyjmowane są na piśmie. Skargi i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68 – 100 Żagań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@zagan.sr.gov.pl lub w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 13 marca 2020 r. i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy