Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 21/2017

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 27 grudnia 2017r.

 

w sprawie

zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i aft. 3 la § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.-, poz. 2062 zpóźn. zm.). w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządzamy:

 

§1

wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu , stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego

 

§3

 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

4

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.r.