Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 37/2020

ZARZĄDZENIE Nr 37/2020

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

           

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. 2020 r., poz. 1320)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.