Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU OBOWIĄZUJĄCY W SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządza się, co następuje:

§1

 1. Osoby wchodzące na teren obiektów sądowych należących do Sądu Rejonowego w Żaganiu  zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu lub funkcjonariuszy policji.
 2. Kontrola polega na przejściu osoby wchodzącej przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, oraz w razie konieczności na sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
 3. Torby, teczki, aktówki i inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące, mogą podlegać kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu lub funkcjonariuszy policji przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu, jeżeli według oceny służb kontroli lub funkcjonariuszy policji mogą znajdować się w nich przedmioty zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi. W przypadku, gdy obiekt nie jest wyposażony w sprawne tego typu urządzenie, kontrola bagażu przeprowadzana jest wizualnie lub przy użyciu innych dostępnych urządzeń.

 

§2

 1. Osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Żaganiu Górze nie mogą wnosić : broni palnej, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych oraz przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak: noże, siekiery, łomy, kije itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu, innych materiałów i substancji, które wg oceny służby ochrony obiektu lub Policji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla mienia.
 2. Dopuszcza się możliwość przechowywania w skrytkach depozytowych przedmiotów określonych w § 2 pkt 1 regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, z wyjątkiem broni palnej. Przedmioty i narzędzia uznane za niebezpieczne należy zdać na czas pobytu w budynkach Sądu do skrytek depozytowych znajdujących się w pomieszczeniach ochrony. W księdze przyjmowania depozytów rejestrowane są dane osoby zdającej takie przedmioty. Pracownik służby ochrony Sądu wydaje osobie deponującej przedmiot klucz do szafki, a przy wyjściu osoba ta ma obowiązek oddania klucza w momencie odbioru pozostawionego w skrytce przedmiotu. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach.
 3. Broń palną na terenie obiektów sądowych mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zadania służbowe wymagające jej posiadania.

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1 zwolnieni są: pracownicy resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służb specjalnych, osoby wykonujące zadania Prokuratorii Generalnej, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy sądowi, biegli sądowi i ławnicy, po wcześniejszym okazaniu bez wezwania właściwej legitymacji służbowej (lub zaświadczenia).

 1. Prezes Sądu lub Dyrektor, w uzasadnionych okolicznościach może zwolnić z poddania się czynnościom sprawdzającym inne osoby, niewymienione w punkcie 1.
 2. Prezes Sądu lub Dyrektor może zawiesić czasowo lub na stałe możliwość korzystania z przywileju, o którym mowa w punkcie 1.

 

§4

 

1.  Bagaż osób wychodzących, w tym również pracowników administracji i obsługi Sądu może zostać poddany kontroli zgodnej z zapisami § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wynoszone jest mienie lub dokumentacja sądowa.

 

§5

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru na terenie budynków sądowych.
 2. Nie należy zbliżać się do bagażu lub innych przedmiotów pozostających przez dłuższy czas bez nadzoru, o fakcie tym należy niezwłocznie zawiadomić służby ochrony obiektu.
 3. Bagaże i inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz, w przypadku wystąpienia takiej konieczności mogą zostać zneutralizowane przez uprawnione służby, na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

 

§6

 1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w budynkach sądowych znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, służba ochrony obiektu (za zgodą tej osoby) ma obowiązek : użycia testera trzeźwości celem potwierdzenia powyższego oraz powiadomienia Policji w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania potwierdzającego ten fakt. Policja powinna zostać wezwana także w przypadku odmowy poddania się badaniu testerem trzeźwości przez służbę ochrony.
 2. W przypadku, gdy osoba wezwana przez Sąd znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik ochrony lub funkcjonariusz Policji powinien przekazać informację o tym fakcie do właściwego Wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec takiej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału lub sędzia prowadzący sprawę na którą osoba ta została wezwana.
 3. Osoby nie wezwane przez Sąd, u których badanie potwierdzi stan nietrzeźwości lub odurzenia mają zakaz wstępu na teren obiektów sądowych.

 

§7

 1. Dziennikarze i fotoreporterzy, ekipy telewizyjne i filmowe mogą wejść na teren budynków sądowych w godzinach urzędowania, po poddaniu się kontroli określonej w § 1.
 2. Poza godzinami urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem odpowiedniej zgody wydanej przez Prezesa Sądu.

 

§8

 

1.  Przy salach rozpraw, w których mają toczyć się posiedzenia o „podwyższonym stopniu ryzyka" lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane z toczącym się postępowaniem oraz pracownicy służby ochrony i funkcjonariusze Policji.

 

§9

 

1.  Pracownicy firm usługowych, realizujące prace na terenie budynków sądowych powinni posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory umożliwiające identyfikację firmy. Pracownicy Ci powinni być także umieszczeni w wykazach, które każdy wykonawca usług ma obowiązek przekazać przed rozpoczęciem prac właściwym komórkom sądu.

 

 

§ 10

 1. Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektów sądowych po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych w budynkach sądu.
 3. Zabrania się prowadzenia handlu obnośnego i akwizycji w budynkach sądu.
  1. Zabrania się wprowadzania do budynków sądowych zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika, z którego korzysta osoba niewidoma.

 

§ 11

 

1.   Na terenie sądu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

§12

 1. Osoby wchodzące i przebywające w budynkach sądowych mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony i Policji, pod rygorem usunięcia z budynku.
 2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego zarządzenia, służba ochrony lub Policja ma obowiązek (w granicach posiadanych uprawnień) zastosować odpowiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad.