Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
30.11.2023

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników

do Sądu Rejonowego w Żaganiu

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników

do Sądu Rejonowego w Żaganiu

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do:

- Urzędu Miasta w Żaganiu

- Urzędu Gminy i Miasta w Szprotawie

o dokonanie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2024-2027.

 

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni lub aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników sądowych można uzyskać pod numerami telefonów: 68 367 11 01 lub 02

 

« powrót