Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
15.11.2021

Zarządzenie Prezesa nr 30_2021

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie ustanowienia dnia 07 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie ustanowienia dnia 07 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy

           

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. 2020 r., poz. 1320)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 07 stycznia  2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę  01 stycznia 2022r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

« powrót