Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
09.07.2021

Zarządzenie Prezesa nr 21_2021

Zarządzenie Nr 21/2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-COV 2

  

 

§ 1

 

1.      Zmieniam § 1 Zarządzenia Nr 21/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-COV 2 w ten sposób, że nadaję mu następującą treść:

 

  1. W okresie od 10 lipca 2021 r. do odwołania wstęp do budynku sądu mają osoby wzywane do udziału w posiedzeniu, osoby towarzyszące wezwanym w charakterze opiekuna, osoby wykazujące inną niezbędną potrzebę oraz osoby chcące brać udział w posiedzeniach jawnych w charakterze publiczności, w liczbie nie większej niż 3 na każde posiedzenie. O wejściu na posiedzenie w charakterze publiczności będzie decydowała kolejność stawienia się w budynku sądu.
  2. Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak też aplikantów.
  3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów każdorazowo będą przekazywali pracownikom ochrony listę osób, mogących uczestniczyć w danej rozprawie.
  4. Przy wejściu do budynku sądu, strony, uczestnicy, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli oraz inne osoby wezwane lub przebywające w sądzie w innym charakterze, powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz zasłonić usta i nos. Osoby, które nie wykonają powyższych czynności, nie zostaną wpuszczone do budynku sądu, chyba że odstąpienie od wykonania tych czynności wynika z zaleceń medycznych.
  5. Osoby wchodzące do budynku sądu, powinny okazać zawiadomienie/wezwanie ewentualnie również/lub legitymację służbową (pełnomocnicy, prokuratorzy), ewentualnie pismo, z którego będzie wynikała konieczność przebywania w budynku sądu lub wskazać, że chcą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze publiczności.
  6. Osobom wchodzącym do budynku sądu, będzie wykonywany pomiar temperatury ciała. Pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę, daję podstawę do odmowy wpuszczenia do budynku sądu.
  7. Wejście do budynku sądu jest możliwe nie wcześniej niż na 15 minut przed zaplanowaną godziną posiedzenia lub godziną, na którą zostało wystawione wezwanie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Do wiadomości

- wszyscy

 

 

« powrót