Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
08.10.2021

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

Ogłoszenie

Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

w sprawie naboru kandydatów na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2021 z dnia 08 października 2021r.

Sygnatura konkursu OAD-27-110-3/2021

Ogłoszenie

Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

w sprawie naboru kandydatów na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

 1. I.              Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
 2. II.             Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura konkursu                             OAD-27-110-3/2021
 3. III.           Liczba wolnych stanowisk pracy: stażysta - jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym,
 4. IV.           Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.   protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych przy użyciu komputera,

2.   prowadzenie akt spraw sądowych,

3.   obsługa urządzeń ewidencyjnych,

4.   wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń prezesa sądu, przewodniczącego  wydziału, sędziów, kierownika sekretariatu,

5.   wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie wewnętrznego urzędowania  sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,

6.   obsługa systemu informatycznego służącego do pracy wydziału orzeczniczego.

 1. V.  O przyjęcie na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:

1.   wyksztalcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,

2.   umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych,

4.   pełna zdolność do czynności prawnych,

5.   nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,

6.   niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

7.   przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończenie stażu urzędniczego w sądzie,
 2. biegła umiejętność pisania na komputerze pod dyktando,
 3. odporność na stres, zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność                  i zaangażowanie,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość  w stopniu podstawowym  aktów prawnych:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.),

- zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138).

 1. VI.           Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
  1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy,
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych /załącznik nr 1/,
  5. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                     o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 2/,
  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 3/,
  7. Informacja kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji /załącznik nr 4/,
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuję się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność /załącznik nr 5/,
  9. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /załącznik nr 6/.
  10. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe.

 

 

Pisemne oferty na Konkurs prosimy składać w terminie do dnia 22 października 2021r. do godz. 10:00, w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, pokój nr 9 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Żaganiu

                        Oddział Administracyjny (pokój nr 9)

ul. Szprotawska 3

                        68-100 Żagań

z dopiskiem „konkurs na staż urzędniczy”

 1. VII.          Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /68/ 367 11 01.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu (praktycznego sprawdzenia umiejętności) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu

www.zagan.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu, na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014, poz. 400). Kandydaci poddani będą III etapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

I etap – wstępna kwalifikacja złożonych podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;

II etap – sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

Sprawdzian wiadomości ogólnych, wybranych wiadomości z zakresu prawa, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władzy oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdzian praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem, w tym szybkiego pisania.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

                                                                                                         

                                                                                                     Iwona Matczak

« powrót