Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zagan.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Wszystkie nowe artykuły na stronie będą zamieszczane z zapewnieniem wymogów dostępności.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu.

Wyłączenia

Wyłączeniu podlegają dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed 23 września 2018 r., których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Sądu oraz odnośniki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Żaganiu.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Hugo Łydka, adres poczty elektronicznej  administracja@zagan.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 367 11 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2018

  

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Żaganiu

ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

e-mail: administracja@zagan.sr.gov.pl  

tel. +48 68 367 11 16

 

Osoba odpowiedzialna: Hugo Łydka

 

Skróty klawiszowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

 

Ul. Szprotawska 3

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

-  jedno wejście główne, od ul. Szprotawskiej 3, przy wejściu znajduje się jeden stopień. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się bramka wraz ze skanerem. Osoba na wózku inwalidzkim przemieszcza się obok bramki. Kasa znajduje się parterze na końcu korytarza.

- istnieje również możliwość wejścia od strony ulicy Szlachetnej, przez dziedziniec, należ wówczas skorzystać z domofonu, który znajduje się po prawej stronie wejścia. Domofon obsługiwany jest przez pracownika ochrony. Przy wejściu  nie ma skanera.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. 

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje się na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio za budyniem głównym sądu, od strony ul. Wałowej, w odległości ok. 50 m od wejścia głównego. W budynku nie ma strefy dla interesantów. Budynek nie posiada windy.

 

Ul. Szprotawska 1

Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z chodnika, od strony ulicy Szlachetnej. W tym budynku wyznaczona jest strefa dla interesantów: BOI oraz Biuro Podawcze, które znajdują się na parterze z  prawej strony wejścia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych również znajduje się na parterze budynku, z prawej strony wejścia. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje się na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio za budyniem głównym sądu, od strony ul. Wałowej, w odległości ok. 100 m od wejścia głównego.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W budynku Sądu Rejonowego, w Biurze Obsługi Interesanta, znajduje się stanowisko przystosowane do obsługi osób słabosłyszących oraz niesłyszących za pośrednictwem tłumacza on-line języka migowego.

 

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/