Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 9/2018

                                              

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   9/2018

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 05 marca 2018 roku  w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca  2018 roku dniem wolnym od pracy

        

 

Na podstawie  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych    (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Dzień 1 czerwca 2018 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu  19 maja 2018 r. (sobota).

§ 2

W dniu 19 maja 2018 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego  w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.