Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
04.12.2017

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-81-240-7/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

               

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.).

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2016 r.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

Żagań, dnia 4 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Oddział Administracyjny

Ul. Szprotawska 3,68-100 Żagań

tel. 68 367 11 01 fax 68 367 11 02

NIP 924-14-33-745

administarcja@zagan.sr.gov.pl

 

Zaproszenie do złożenia oferty

               

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.).

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2016 r.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego w dziedzinie medycyny pracy oraz wydawania na tej podstawie zaświadczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, obejmujących wykonywanie badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
 3. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego.
 4. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia:

a)       Badania podstawowe

- wstępne, okresowe i kontrolne z wystawieniem orzeczenia

- badanie okulistyczne

- badania analityczne (morfologia ogólna, badanie moczu)

b)       Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy – lekarz decyduje o rodzaju niezbędnych badań przy badaniu profilaktycznym pracownika, w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska, które zostanie określone w skierowaniu.

 1. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok.
 2. Zakres i tryb realizacji badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania muszą być zgodne z ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy, rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
 3. Zakresem świadczeń objęci będą pracownicy Sądu Rejonowego w Żaganiu - około 100 osób w okresie trwania umowy, a także kandydaci do pracy – wg potrzeb.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług.
 5. Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie
  w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów
  i usług bądź podatku akcyzowego, w wysokości wynikającej z tych zmian.
 6. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT, w terminie  14 dni od dnia otrzymania. Do każdej faktury dołączona będzie lista przebadanych osób z określeniem rodzaju wykonanej  usługi. 
 7. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań, Oddział Administracyjny bądź przesłać drogą elektroniczną na adres administracja@zagan.sr.gov.plw terminie do 11 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 - na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na usługi z zakresu medycyny pracy. Oferty, które zostaną złożone na formularzu innym niż załączony, pozostawia się bez rozpatrzenia. Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą odrzucone.
 8. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
 9. Oferty zostaną otwarte  w dniu  11 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, pokój nr 9 (I piętro)
 10. Kryterium oceny ofert na wykonanie badań z wagą 100 % cena ( 100 punktów)
 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich.
 12. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Radkiewicz  email: administracja@zagan.sr.gov.pl oraz  nr tel. 68 367 11 01 lub 68 367 11 02.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, w szczególności, gdy strony nie ustalą ostatecznej treści umowy.

 

 

                                                                                                             

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

« powrót