Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
14.10.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu
Żagań, dnia 14 października 2016 r.
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Żaganiu
ZP – 2/2016


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu opartym o zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu” w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w związku z umową ramową nr 7/ZP-UR/2016 zawartej w dniu 5 lipca 2016r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, a wykonawcą:
CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – na podstawie umowy ramowej” ZP-04/2016
Jedynym kryterium oceny ofert w postepowaniu było kryterium „cena – 100%”
wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy złożona w wyniku zaproszenia do składania ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) i jest kompletna, nie mniej korzystna od złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej i zgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz SIWZ

Przewidywany termin podpisania umowy 20 października 2016 r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU
Iwona Matczak

« powrót