Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
23.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „zamawiającym” zwraca się zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016r. z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług łącza internetowego dla Sądu Rejonowego w Żaganiu zlokalizowanego w budynku przy ul. Szprotawskiej 3.

 

Żagań, dnia 23 grudnia 2019 r.

       Sąd Rejonowy w Żaganiu

ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

Tel. (68) 3671101 lub fax (68) 3671102

         NIP 924-14-33-745                                                                 

      administracja@zagan.sr.gov.pl   


OAD – 80-240-7/2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę łącza internetowego symetrycznego

dla Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „zamawiającym” zwraca się zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016r. z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług łącza internetowego dla Sądu Rejonowego w Żaganiu zlokalizowanego w budynku przy ul. Szprotawskiej 3.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami na łącze zawiera załącznik nr 1.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.
 3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje na świadczenie usługi wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Rozliczenia będą dokonywane raz w miesiącu na podstawie faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
 5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 2 i powinna zawierać:

 

- pieczęć firmową

-  datę sporządzenia

-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu numer NIP

-  czytelny podpis wykonawcy

-  adres e-mail

-  podpisy osób umocowanych do podpisywania w imieniu Wykonawcy wraz z załączonym pełnomocnictwem.

 

 

 

 1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej lub elektronicznej (podpisany skan dokumentów na adres administracja@zagan.sr.gov.pl) w terminie do dnia 15 stycznia  2020 r.  do godz. 10.00 lub na  adres:

Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

z dopiskiem „Oddział Administracyjny”

lub złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu na biurze podawczym lub w pok. Nr 9 - I p.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Kryterium wyboru w przedmiotowym postępowaniu jest podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena ryczałtowa brutto za realizację całego zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim stawianym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich.
 5. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę faksem, telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Sądu Rejonowego w Żaganiu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 8. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.
 9. Dodatkowych informacji udziela Pan Hugo Łydka pod adresem email: h.lydka@zagan.sr.gov.pl oraz  nr tel. 513 139 507.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy

 

« powrót