Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

« powrót

 
12.01.2021

Zarządzenie Prezesa nr 35_2020

Zarządzenie Nr 35/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie ograniczenia urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu
w okresie od 27 października 2020 r. do odwołania

Zarządzenie Nr 35/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie ograniczenia urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu
w okresie od 27 października 2020 r. do odwołania

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustala się we wszystkie dni tygodnia godziny urzędowania Sądu Rejonowego
w Żaganiu w godzinach 7.00 – 15.00.

 

§ 2

1.      Od dnia 27 października 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Biurze Podawczym, Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 

2.      Pracę Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Kasy, Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych ogranicza się do:

a)      składania wniosków i pism procesowych głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych, z wyłączeniem możliwości bezpośredniego składania wniosków i pism w siedzibie Sądu;

b)      obsługi interesantów wyłącznie w drodze telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

c)      wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, zaś w wyjątkowych i niecierpiących zwłoki przypadkach także
w budynku Sądu, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału;

d)      udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej;

 

  1. W okresie od dnia 27 października 2020 r. do odwołania  pracownik Biura Obsługi Interesanta będzie dodatkowo wykonywał czynności na rzecz Wydziałów orzeczniczych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Sądu.

 

 

§ 4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 27 października 2020 r. i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy

 

 

« powrót