Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
18.11.2021

Zarządzenie nr 31/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 15 listopada 2021 r.

 Zarządzenie nr 31/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu doręczania pism za pośrednictwem Portalu  Informacyjnego

 Zarządzenie nr 31/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu doręczania pism za pośrednictwem Portalu  Informacyjnego

 

 

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a § 1 i w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 2072) w zw. z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141) zarządzam, co następuje:

 

        § 1

 

w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr 22/21 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 uchyla się punkt c);
  2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Pisma sądowe wymienione w § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2021 r. nr 78/21 w sprawie katalogu pism wysyłanych bez podpisu własnoręcznego wraz ze zmianami, kierowane do adwokatów, radców prawnych, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręcza się za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

 

2. Odstąpienie od doręczenia pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego może nastąpić wyłącznie na zarządzenie sędziego referenta. Zarządzenie to powinno wskazywać nazwę pisma, co do którego odstąpiono od doręczenia. Treść zarządzenia należy umieścić w Portalu Informacyjnym”.

 

 

§ 2

 

Polecam umieszczenie treści zarządzenia w budynku oraz na stronie internetowej Sądu.

 

         § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

« powrót