Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
25.01.2021

Zarządzenie Prezesa nr 2_2021

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie ustanowienia dni  04 czerwca i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnymi od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie ustanowienia dni  04 czerwca i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnymi od pracy

           

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. 2020 r., poz. 1320)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 04  czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę  01 maja 2021r.

§ 2

Ustalam dzień  24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

« powrót